SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN MEZUNLARIMIZI DEĞERLENDİRME ANKETİ (DF.PR.12.F.05)

Bu anket çalışması fakültemizde öğrenimini tamamlayarak denizcilik sektöründe çeşitli pozisyonlarda görev yapmakta olan mezunlarımızın, ilgili organizasyonlardaki işveren veya yöneticilerinin bakış açısı ile değerlendirilmesi üzerine kurgulanmıştır. Soruları yanıtlarken, şirketiniz bünyesinde çalışan fakültemiz mezunlarının tamamını göz önünde bulundurarak genel kanaatlerinizi belirtiniz. Anket çalışması ile mezunlarımızın yeterlilikleri ile ilgili hazırlanan sorulara vermiş olduğunuz tutarlı cevaplar doğrultusunda yapılan detaylı analizler neticesinde sonraki dönemlere ait iyileştirme planlamaları ile sürekli gelişim sağlanacaktır. Toplam 40 sorudan oluşan bu çalışma için ayıracağınız zaman ve İTÜDF Kalite Yönetim Sistemine sağlayacağınız değerli katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
İTÜDF Kalite Koordinatörlüğü
© 2012
Şirket Temsilcisi Adı/Soyadı
Şirket Adı / Faaliyet Sahası
Şirkette görev alan fakültemiz mezunu sayısı :  Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği kişi     Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği kişi
Şirkette görev alan fakültemiz mezunu sayısı :  Denizde çalışan kişi     Karada çalışan kişi

Değerlendirme Ölçeği       (5) Çok İyi       (4) İyi       (3) Yeterli       (2) Zayıf       (1) Çok Zayıf

Şirketinizde çalışmakta olan mezunlarımızı göz önünde bulundurarak, aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
5 4 3 2 1
1.Alanına uygun yaklaşım ve teknikleri kullanarak sorunları tanımlamak ve çözüm geliştirmedeki yeterliliği.
2.Mesleğe dair temel kavram ve işleyişlere dair hazır bulunuşluk düzeyi.
3.Yabancı dilde yazışma yeterliliği.
4.Mesleklerini icra ederken özgüvenleri ve motivasyon düzeyleri.
5.Sorumluluğu altında çalışanların yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yönetebilme becerisi.
6.Takım çalışması yapabilme becerileri.
7.İkna yeteneğini kullanmaktaki yeterliliği.
8.İşine gösterdiği özen, genel tertip ve tutumu.
9.Üstlerine karşı tavır, tutum ve iletişim düzeyi.
10.Sözlü ve yazılı ifade becerileri.
11.Meslekte profesyonellik ve etik (ahlaki) sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi.
12.İşi ile ilgili öncelikleri belirleme, zamanı ve kaynakları etkin olarak kullanma becerisi.
13.Meslek ile ilgili mevzuatı ve yönetmeliği bilme.
14.Meslek ile ilgili mevzuat ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklere uyum yeteneği.
15.Meslek ile ilgili yazılımları ve diğer bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerileri.
16.Yenilikçi ve yaratıcı olabilme becerisi.
17.İnsiyatif kullanabilme ve karar verme becerileri.
18.Zamanı planlayabilme ve etkin yönetebilmekteki yeterlilikleri.
19.Kritik olaylar karşısında soğukkanlılıklarını koruyabilme.
20.Astlarının eğitiminde sarf ettikleri çaba ve gösterdiği özveri.
21.Küresel ve güncel sorunlar hakkında bilgisi ve duyarlılığı.
22.İngilizce dışında bir yabancı dil kullanarak sözlü ve yazılı anlaşma becerisi.
23.Şirketin kalite politikasına uyum sağlamadaki becerisi.
24.Şirketin misyonunu ve vizyonunu benimsemede gösterdiği özveri.
25.Şirket içi eğitimlere verdiği önem.
26.Güvenlik ve çevre koruma bilinci.
27.Mesleğe özgü stres kaynakları ile başa çıkabilme.
28.Uluslararası alanda hareket edebilme ve çalışabilme yeterliliği.
29.Kaynakları etkin kullanmadaki becerisi.
30.Astlarıyla etkin iletişim kurma becerisi.
31.Farklı verileri toplayarak analiz etme becerisi.
32.Özgüven ve öz motivasyona sahip olması.
33.Risk alma ve risk analizi konusunda becerisi.
34.Şirket organizasyonu içerisindeki konumunun gereklerini yerine getirme düzeyi.
35.Şirket içi performans değerlendirmelerindeki başarı düzeyi.
36.Materyal ve kaynak kullanımında doğru ve tutarlı karar alma becerisi.
37.Sürdürülebilir gelişim anlayışına sahip olması.
38.Çevre sorunlarına duyarlılığı.
39.Yerel, ulusal ve uluslararası kültürel farklılıkları anlayabilmesi, uyum sağlayabilmesi ve yönetebilmesi.
40.Girişimci ruha sahip olmaları.

Dolduruluan anket sayısı: 105
     
@ 2012 ITU Denizcilik Fakultesi Designed & Developed by 
 Gokhan Zorluoglu & Metin Celik